PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Vejledning fra Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har bistået arbejdsgruppen med vejledning i håndtering af udfordringerne på lugtområdet.
Konklusionen blev, at den lagte indsatsplan følges - se skrivelse fra Teknologisk Institut herunder:

Fredericia Spildevand og Energi A/S
Røde Banke 16
7000 Fredericia
Att: Annemarie Gotfredsen

Lugt og afhjælpning af lugtproblemer

DMRI Teknologisk Institut er ved møde torsdag den 22. oktober hos Fredericia Spildevand og Energi blevet gjort bekendt med de lugtmæssige udfordringer der er omkring spildevandsrenseanlægget og de tiltag, der er igangsat for at afhjælpe lugtproblemer i omgivelserne.

DMRI har i en lang årrække bistået en lang række industrier med at finde den mest optimale løsning på lugtproblemer, og driver i den forbindelse et akkrediteret lugtlaboratorium.

Det er blevet oplyst, at der i forbindelse med renseanlægget på Røde Banke 16 er formuleret følgende krav til den maksimale lugtpåvirkning i omgivelserne: 5 LE/m3 mod syd (boligområde), 10 LE/m3 mod øst (boligområde) og 30 LE/m3 mod nord (åbent land). De stillede krav på 5 og 10 LE/m3 for boligområder svarer til, hvad vi har oplevet i andre sager.

Grænsen for tilladt lugtpåvirkning tager udgangspunkt i, at en virksomhed ikke må være til ”væsentlig gene” for sine omgivelser. Her i erkendes det, at situationer med lugtgener vil forekomme, men at generne set over tid ikke må være ”væsentlige”. 

Overholdelse af lugtkrav dokumenteres efter Miljøstyrelsens Lugtvejledning med lugtmålinger på betydende kilder og spredningsberegninger med OML-modellen. OML-modellen beregner 99% fraktilen af de maksimale lugtpåvirkninger ud fra de metrologiske forhold i hver time gennem et referenceår (1976). Beregningen udføres således over 8.760 timer hvor der ses bort fra den ene procent af tiden – 88 timer – hvor de højeste belastninger forekommer.

Naboer til en virksomhed der opfylder de stillede lugtkrav, kan derfor periodisk opleve lugtpåvirkninger over grænseværdierne – dette kan blandt opleves i perioder med stillestående vejr og hvor en ”dyne” af varm luft ligger henover et område (inversion) - en vejrsituation som netop forekom i dele af oktober måned i år.

Fredericia Spildevand og Energi har i en periode arbejdet med at kortlægge og nedbringe lugtudsendelsen, og man forventer at dette arbejde affsluttet i det tidlige forår 2016. Planen fokuserer på de mest lugtende områder, og vil derfor nedbringe lugtpåvirkningen i omgivelserne – det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om effekten er tilstrækkelig til at de stillede lugtgrænser kan overholdes.

Vi foreslår, at planen fuldføres som tænkt og at man herefter får udtaget lugtprøver og gennemført OML-beregninger for at bestemme lugtbidraget i omgivelserne. 

Hvis målinger og beregninger viser, at de stillede lugtkrav overholdes behøves ingen yderligere tiltag - hvis der derimod er er overskridelser i et eller flere delområder, kan der gennemføres beregninger af effekten af yderligere afhjælpende tiltag – for eksempel forhøjelse af et eller flere af afkastene.

Forhøjelse af afkast sikrer gennem øget fortynding lavere lugtbidrag i omgivelserne, hvilket er en fuld acceptabel løsning, da lugt ikke er et sundhedsmæssigt problem men alene et æstetisk problem.

Ole Pontoppidan

Seniorkonsulent
Teknologisk
Institut
Gregersensvej 9
2630 Taastrup
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk