PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Information vedr. kloakarbejdet ved Indre Ringvej

28-06-2019
Kloakrørene i Indre Ringvej er af ældre dato og en fornyelse er derfor nødvendig, så FRSE kan opfylde et af selskabets vigtigste mål, nemlig transport af spildevandet. Rørene i netop Indre Ringvej er en hovedfærdselsåre i spildevandssystemet, der forbinder Nordbyen og Fredericia indre by med renseanlægget på Røde Banke.
Kloakrørene håndterer derfor enorme mængder spildevand og regnvand og det er meget store dimensioner, der arbejdes med. Diameteren på kloakrørene er 160 cm og anlægges flere steder i en dybde af 3-4 meter. Det er derfor nødvendigt at afspærre kørebanerne, mens anlægsarbejdet udføres.

Fredericia Spildevand og Energi A/S udfører klimaindsatsen og skal opfylde Fredericia Kommunes spildevandsplan, som Fredericia Kommune beslutter som miljømyndighed.
Fredericia har flere udfordringer i forhold til klimaændringerne, og Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune har samarbejdet om flere klimaprojekter for at afbøde konsekvenserne.

I spildevandsplanen er angivet forskellige behov for at omlægge kloakker og klimasikre. I spildevandsplanen er bl.a. angivet at Ullerup Bæk og dermed Nørrebrogadekvarteret, herunder Indre Ringvej, skal have forbedret kapaciteten. 
Spildevandsplanen kan ses offentliggjort på Fredericia Kommunes hjemmeside : https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/4945 

På grund af de ændrede regnmønstre er der registreret flere overløb af urenset spildevand til Ullerup Bæks nederste strækning mod havnen, og efterfølgende ud i Lillebælt. Det skyldes, at rørene ikke kan følge med klimaændringerne. I særlige tilfælde er der oversvømmelser i viadukten ved banen. Endvidere er der huse i Nørrebrogadekvarteret som har fået oversvømmet kældre med spildevand. 

Fredericia Kommune som miljømyndighed anmoder derfor FRSE om at se på udfordringerne i Nørrebrogadekvarteret, herunder Indre Ringvej. På baggrund af denne henvendelse er der foretaget TV-inspektioner af kloakrørenes tilstand, overløbsmålinger m.v. Nye beregninger viste, at der er behov for klimaindsatsen.

Tekniske løsningsmuligheder blev udarbejdet i foråret 2018, og der blev etableret et overordnet projekt forslag.

Efter Fredericia Kommunes ønske kunne projektet derefter blive indarbejdet i FRSE A/S budgetlægning.
Fredericia Spildevand og Energi A/S vedtog endeligt budget til projektet d. 21. september 2018.

I efteråret 2018 påbegyndtes derfor disponeringsplanlægning, hydrauliske beregninger m.v., og dette er færdigt omkring årsskiftet 2018/2019.

Herefter påbegyndtes i januar og februar detailprojekteringer i samarbejde med entreprenør mv., og der indhentes gravetilladelser fra Fredericia Kommune som vejmyndighed i marts 2019.

Fredericia Kommune fastsætter som vejmyndighed i gravetilladelserne de vilkår der skal afveje gener og nødvendighed af gravearbejde.

I marts 2019 er detailprojekteringen, disponeringsplaner og gravetilladelser udarbejdet, og det forestående arbejde annonceres i pressen. Der gøres en ekstra indsats for at give information til offentligheden, bl.a. via pressemeddelelser og medvirken i presseomtale.

Der har fra FRSE været fuld offentlighed og annoncering om arbejdet siden marts 2019, hvor projektet endeligt lå klart med sikkerhed. FRSE gennemfører arbejdet indenfor den gravetilladelse, som vejmyndigheden har givet til arbejdet, herunder hensyn til butikkers adgangsveje m.v.

De kommende etaper, informationsmøde mv. annonceres løbende på hjemmesiden. 
FRSE tager gerne imod forslag, der lokalt kan medvirke til, at projekterne gennemføres så gnidningsløst som muligt.

Anlægsarbejdet i krydset Vejlevej og på en del af Vesterbrogade (frem til Luthersvej) forventes påbegyndt i 2020.
 
Der afholdes yderligere dialogmøde med butikker og kommunen om anlægsarbejdets udførelse medio. august 2019, i forhold til trafikgener m.v.
 
Så snart der er mere præcise beslutninger om, hvordan projektet kan gennemføres vil der blive udsendt information til butikker og beboere m.v. om forventede afspærringer, trafik og praktiske forhold.
 
Anlægsprojektet i den østre del af Vesterbrogade fra Luthersvej til rundkørslen ved Frederik d. 3.s vej forventes først op startet om 6-8 år.
 
Det er således vestre del af Vesterbrogade, der opstartes i 2020 alene frem til Luthersvej.
 
FRSE holder denne hjemmeside opdateret med generel information, så snart der er ny information.
 
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk